Nemščina

V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima tuji jezik čedalje večji pomen tudi v vzgoji in izobraževanju. še posebej to velja za nemščino, jezik naših sosedov Avstrijcev, in ne tako zelo oddaljenih Nemcev ter Švicarjev.

Zato ima v osnovni šoli nemščina kot tuji jezik splošnoizobraževalni in posebni pomen. Kot splošnoizobraževalni predmet je pomembna za intelektualno rast posameznika, za oblikovanje samopodobe in samozavesti ter za vključevanje v družbo. Ker pouk tujega jezika ves čas poteka v povezavi s kulturo in materinščino učencev, je pomemben tudi za krepitev odnosa do lastne identitete.

 Nemščina  Triletni predmet
 DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNI SKLOP  Nemščina I   7.r, 8.r, 9.r
 Učni načrt  Nemščina II   8.r, 9.r
   Francoščina III   9.r


Nemščino lahko učenec obiskuje tri leta in sicer jo laho obiskuje vsa tri leta ali pa po enem ali dveh letih učenja izstopi. 

Učenci razvijajo slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje, predvsem v vsakdanjih situacijah. Pri pouku in zunaj šole znajo v skladu s svojimi potrebami in željami primerno uporabiti tuj jezik. Usposabljajo se za navezovanje stikov, za komuniciranje predvsem s sovrstniki. Spoznavajo slovnične strukture in bogatijo svoje besedišče tako v šoli kot doma prek televizijskih programov, interneta, tiska. Tekmujejo iz bralne značke.

Učenci so v ocenjevani ustno in pisno.