Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu 

 

Naziv zavoda:

Osnovna šola Trbovlje

Mestni trg 6

1420 Trbovlje

Tel: +386 (0)3 56 33 340

Fax: +386 (0)3 56 33 351

 

Odgovorna uradna oseba:

Petra Čede, prof. bio. in kem.

Tel: +386 (0)3 56 33 341

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

 

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

 DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

 

 

 

 

Datum prve objave kataloga: 1.1. 2007

Datum zadnje spremembe: 14.12. 2018

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.ostrbovlje.si

 

 

2. Splošni podatki zavoda in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Osnovna šola Trbovlje

Mestni trg 6, 1420 Trbovlje

 

Podružnična šola Alojza Hohkrauta

Trg revolucije 19, 1420 Trbovlje

 

Podružnična šola Dobovec

Dobovec 50, 1423 Dobovec

 

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

 

Pristojna oseba: Petra Čede, prof. bio. in kem.

Tel: +386 (0)3 56 33 341

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje

Poslovnik Osnovne šole Trbovlje

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest OŠ Trbovlje

Hišni red Osnovne šole Trbovlje

Vzgojni načrt

Pravila šolskega reda Osnovne šole Trbovlje

Pravila o šolski prehrani

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti na Osnovni šoli Trbovlje

Register tveganj

Načrt integritete

Razvojni načrt Osnovne šole Trbovlje

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

Pravilnik o obliki, vsebini, uporabi in hrambi pečatov OŠ Trbovlje

Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varstvo pri delu

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o popisu

Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti

Poslovnik o delu sveta šole

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada OŠ Trbovlje

Požarni red OŠ Trbovlje

 

Državni predpisi:

Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih uslužbencih

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS

Zakon o javnih financah

Zakon o uravnoteženju javnih financ

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

Zakon o javnih naročilih

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok

Zakon o knjižničarstvu

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o osnovni šoli

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Zakon o šolski prehrani

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah

Zakon o računovodstvu

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

 

 

Predpisi EU:

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: V postopku ni nobenega predloga predpisov.

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Letni delovni načrt (LDN)

Poročilo o realizaciji LDN

Finančni načrt

Kadrovski načrt

Program dela

Letno poročilo

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.

Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.

Postopki razreševanja pritožb.

Postopki priznavanja tujega izobraževanja.

Napredovanje delavcev v plačne razrede.

Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.

Imenovanje ravnatelja.

Sprejem Letnega delovnega načrta.

Sprejem Poročila o realizacij LDN.

Sprejem Letnega poročila.

Sprejem Poročila o samoevalvaciji.

Dodeljevanje statusa učencem.

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc: Jih ni.

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk:

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda.

 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Objave že posredovanih informacij javnega značaja

Urniki oddelkov 

Šolski koledar 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu http://www.ostrbovlje.si

 

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole. 

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov še ni bila imenovana. Postopek imenovanja je v obravnavi.