Vpis v 1. razred 2024

Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L).

Koga vpisujemo v 1. razred?

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Februarja 2024 bomo torej v 1. razred za šolsko leto 2024/25 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. in 31. 12. 2018 (pa tudi tiste otroke, ki so bili rojeni leta 2017 in so dobili odločbo za odloženo šolanje).

Kdaj in kako vpis poteka?

Starši boste o vpisu obveščeni po pošti. Na naslov stalnega ali začasnega prebivališča boste prejeli vabilo za vpis v našo osnovno šolo. Vpis se opravi v šoli pri šolski svetovalni delavki februarja za naslednje šolsko leto.

Do konca junija šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

Šolski okoliš

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno ali zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta soglaša.

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

Če želite otroka vpisati v drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa spada k nam:

  • OBVEZNO vpišite otroka k nam,
  • na želeno šolo (najpozneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) pa naslovite pisno vlogo, v kateri navedete razloge za prepis.

 

Ne živite v našem šolskem okolišu, a želite otroka vpisati k nam?

Če ne prebivate v šolskem okolišu Osnovne šole Trbovlje, a želite svojega otroka vpisati v našo šolo, ga najprej vpišite v matično šolo, šele nato naslovite pisno vlogo za prepis v Osnovno šolo Trbovlje. Za vpis otroka je v tem primeru potrebno soglasje obeh šol. O vlogi bomo odločali po posvetovanju oziroma pridobitvi soglasja matične šole.

Vloga mora vsebovati podpis obeh staršev (ali skrbnikov) in je veljavna le v izvirniku. 

O vlogi za prepis odloča zaprošena (druga) šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo matičnega šolskega okoliša. Zaprošena šola ni dolžna ugoditi prošnji staršev, če bi to poseglo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorske zmogljivosti, če bi bil vpis in posledično oblikovanje oddelkov v nasprotju z navodili ustanoviteljice Občine Trbovlje ali če bi se s tem v šolskem okolišu, kjer otrok prebiva, tako zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov, da bi to vplivalo na spremembo statusa šole.

Odložitev šolanja

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli se otroku lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odlog šolanja, ker mislijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, ga morate najprej vpisati v 1. razred, nato pa do konca februarja izpolniti pisno vlogo (dobili jo boste pri vpisu), na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo. Šola bo na podlagi vloge pridobila tudi mnenje vzgojiteljice vašega otroka. Starši boste z odločbo o presoji obveščeni do konca junija.

Če je vaš otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu ali že ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali je kako drugače obravnavan, prosimo, da nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku šolanja.

Vsa vprašanja v zvezi z vpisom v 1. razred lahko naslovite na pedagoginjo Lili Pajer, in sicer na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali pa pokličete po telefonu na številko (03) 56 33 342.