S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Obdelava gradiv - kovine

Izbirni predmeti Obdelava gradiv omogočajo učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje in drugih. Ponuja jim nova spoznanja o tehnoloških in drugih lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja pri uporabi orodij za njihovo obdelavo.

 Obdelava gradiv  Enoletni predmet
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP  Les
 Učni načrt Umetne snovi
  Kovine 8.r

Predmet obsega 35 ur letno, eno uro na teden in je enoletni izbirni predmet. Učenci najprej spoznajo kovine, kot gradivo za izdelke, kasneje izdelujejo svoje izdelke. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov so različne vrste kovin, ki jih kombiniramo z drugimi: les, papirna gradiva, umetne mase ipd.. Orodje in obdelovalni postopki so praviloma ročni, od strojev se uporablja le vibracijska žaga, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik.

Cilji 
Učenci načrtujejo predmete iz kovinskih in drugih gradiv, pri izdelavi načrtovanega predmeta uporabijo obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti gradiv in jih primerjajo. Merijo z ustreznimi merilnimi pripomočki. Spoznavajo sestavo in delovanje orodij in strojev za obdelavo kovin. Se navajajo na smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje. Spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za varno delo. Odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, se navajajo na delo v skupini in vrednotijo svoje delo in predmete dela. Spoznajo poklice v industriji in obrti. Spoznavajo problematiko vpliva tehnike na okolje ter njegovega varovanja.


Ocenjevanje 
Učitelj ocenjuje uspešnost obvladovanja postopkov, funkcionalnost in kakovost izdelave izdelka ter preverja doseganje standardov znanja. Učenci pridobijo vsaj tri ocene v šolskem letu (poznavanje kovin in vsaj dva izdelka). Pri tem predmetu smo do sedaj že izdelovali: izvijače, ure, bimetalna stikala, dekoracije in izdelke po izbiri učencev. 

Učitelj Gregor Guna

Obdelava gradiv - les

Izbirni predmeti Obdelava gradiv omogočajo učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje in drugih. Ponuja jim nova spoznanja o tehnoloških in drugih lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja pri uporabi orodij za njihovo obdelavo.

 Obdelava gradiv  Enoletni predmet
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP  Les 7.r
 Učni načrt  Umetne snovi
  Kovine


Obdelava gradiv - les je enoletni izbirni predmet. Obsega 35 ur letno, eno uro na teden. Učenci najprej spoznajo les, kot gradivo za izdelke, kasneje izdelujejo svoje izdelke. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga kombiniramo z drugimi: papirna gradiva, umetne mase, kovine ipd.. 
Orodje in obdelovalni postopki so praviloma ročni, od strojev se uporablja le vibracijska žaga, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik. 

Cilji 
• Učenci načrtujejo predmete iz lesnih in drugih gradiv • Pri izdelavi načrtovanega predmeta uporabijo obdelovalne postopke • Ugotavljajo lastnosti gradiv in jih primerjajo • Merijo z ustreznimi merilnimi pripomočki • Spoznavajo sestavo in delovanje orodij in strojev za obdelavo lesa • Izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznajo organizacijo delovnega mesta • Se navajajo na smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje • Spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za varno delo • Odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, se navajajo na delo v skupini in vrednotijo svoje delo in predmete dela • Spoznajo poklice v industriji in obrti •Spoznavajo problematiko vpliva tehnike na okolje ter njegovega varovanja 

Ocenjevanje
Učitelj ocenjuje uspešnost obvladovanja postopkov, funkcionalnost in kakovosti izdelka ter preverja doseganje standardov znanja. Učenci pridobijo tri ocene v šolskem letu (poznavanje lesa in dva izdelka). Pri tem predmetu smo do sedaj že izdelovali: igrače, škatle, dekoracije in izdelke po izbiri učencev. 

Učitelj Gregor Guna 

Osnovna šola Trbovlje

Naslov: Mestni trg 6, 1420 Trbovlje, Slovenija 

Telefon: +386 (0)3 56 333 40

E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Izbirni predmeti

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Pred vami so predstavitve izbirnih predmetov za šolsko leto 2018 – 2019. Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. Predmeti so razdeljeni na družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični sklop. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši. To je priložnost, da učenci del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoja nagnjenja, sposobnosti, pa tudi bodoče poklicne odločitve.

Vse dodatne informacije lahko pridobite osebno pri pedagoginji Lijani Pajer ali pa jo pokličete na telefonslo številko 03 56 333 42.

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

 

Kaj učenec izbira?

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

  • - v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna  predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
    • - v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Učencem ni več potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov (vsi izbrani izbirni predmeti so lahko iz istega sklopa).

 

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti ...). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami.

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene pozitivno.

 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to Glasbena šola Trbovlje), je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

 

Zamenjava izbirnega predmeta

V primeru, da za predmet, ki ga izbere učenec, ni dovolj prijav, bo o tem pravočasno obveščen. Tako bo lahko izbral nov predmet. Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo v juniju 2018. V septembru  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

 

Postopek izbire

  • Januar, april – informacije na roditeljskih sestankih za starše
  • April – predstavitev predmetov učencem
  • Maj –  anketa o izbiri izbirnih predmetih  (učenci 6., 7., 8. r.)
  • Maj, junij – usklajevanje in oblikovanje skupin izbirnih predmetov ter seznanitev učencev z razvrstitvijo
  • junij – dokončno oblikovanje skupin
  •  

Seznam izbirnih predmetov

Opomba: Če klikneš na desni strani na ime predmeta, dobiš njegov opis..