Raziskovanje organizmov v domači okolici

Učenci spoznajo življenjske potrebe živih bitij in tako bolje povežejo abiotske in biotske dejavnike. Spoznajo, da je vsako rušenje ravnotežja v naravi - vnos različnih snovi, tujih organizmov, pomanjkanje vode, spremembe temperaturnega režima itd., lahko usodno za preživetje organizmov. Ta spoznanja pridobivajo z aktivnim delom, torej z izkušnjo.

Raziskovanje organizmov v domači okolici

 Enoletni predmet
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP  7r, 8r, 9.r
Učni načrt  
   


Cilji predmeta

V okviru predmetnega področja biologija pri učencih  želimo:

  • poglobiti, razširiti in nadgraditi že osvojeno znanje pri osnovnem predmetu,
  • trdneje povezati teoretična znanja z vsakdanjim življenjem,
  • da spozna terenske in eksperimentalne metode dela,
  • da se ozavesti spoznanje o nujnosti varovanja narave,
  • da hkrati spoznavajo povezati znanje z ostalimi strokami in poklici.

 

Pri predmetu raziskovanje živih bitij v domači okolici pri učencih želimo :

  • da poglobljeno spoznajo odnose med živimi bitji,
  • da se seznanijo s pomenom onesnaževanja zraka, vode in prsti,
  • da z metodami neposrednega opazovanja pridejo do poznavanja teoretičnih vsebin predmeta,
  • da znajo praktično uporabiti teoretično poznavanje problema,
  • da na osnovi pridobljenega znanja oblikujejo pozitiven odnos do narave in se zavedo pomena po ustreznem ekološkem ravnanju.


Obseg predmeta

Predmet obsega 35 oz. 32  ( za deveti razred) učnih ur. Je enoletni izbirni predmet.

V okviru tega časa se učenci spoznajo z naravno dediščino v domačem okolju ( viri pitne vode, kakšno življenje najdemo  vodah v okolici šole, gospodarjenje z vodo, …). Sledi daljše poglavje, kjer učenci preko šolskega leta spoznavajo različne življenjske prostore, živali in rastline, ki tam živijo in tudi življenjske razmere. Sami poskušajo poiskati (pod vodstvom učitelja in ustrezne literature) načine za ohranjanje življenjskih prostorov. Hkrati se seznanijo s preprostimi načini določevanja rastlin in živali. Spoznajo kako vplivajo živa bitja drug na drugega. 

Učitelji se bomo trudili, da bomo z učenci preživeli čim več časa ob njihovem aktivnem samostojnem delu. Učne ure bodo oblikovane tako, da bomo skupaj raziskovali okolico šole in poleg ostalih ciljev preživeli tudi nekaj časa na svežem zraku.

Preverjanje in ocenjevanje

Učenec bo preko celega šolskega leta tudi preverjeni in ocenjeni. Učno snov bomo preverjali sproti – vsako učno uro. V šolskem letu se bomo trikrat ocenjevali: oblikovanje poročila (ob ogledih naravnih po navodilih učitelja), aktivnim terenskim delom (vodenje dnevnika) in predstavitvami krajših seminarskih nalog (učitelj jim naloge razdeli in tudi pomaga pri njihovem oblikovanju).Zapisala: Katja DRAGAR