S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Odgovori na pripombe in vprašanja staršev - 2015/2016

ODGOVORI NA PRIPOMBE IN VPRAŠANJA STARŠEV

1. roditeljski sestanek

september 2015

oddelek

pripombe, pobude, predlogi in vprašanja staršev

odgovor

1.c

V garderobi naj se poleg garderobnih omaric namesti stojalo za mokra oblačila.

Realizirano.

2.a

Starši želijo, da imamo RS ob 18. uri.

O času roditeljskega sestanka se bodo dogovorili starši in razredničarka.

3.c

Kadar bo ob petkih domača naloga, naj jo učenci dokončajo v šoli.

Predlog je upoštevan: vso domačo nalogo bodo  tretješolci tudi ob petkih opravili v šoli.

4.c

Starši si želijo predavanje za matere.

Glede na veliko zanimanje  bomo v skladu s finančnimi zmožnostmi organizirali tudi predavanje za matere.

6.a

Eno od mamic otrok, ki sodelujejo pri gledališki skupini Špilčki, skrbi zaradi precejšnje odsotnosti otrok zaradi vaj proti koncu šolskega leta.

Velja dogovor: Učenec, ki tekmuje na področnem ali državnem tekmovanju se lahko z učitelji dogovarja za prilagoditev dela in ocenjevanja v tednu tekmovanja.

6.c

Na mesečnih položnicah za šolsko prehrano naj bo dodan znesek v višini 1 evro, namenjen za šolski sklad. - starši pa naj se odločijo, ali bodo ta prostovoljni znesek poravnali ali ne. V primeru, da ne želijo prispevati 1 evra, plačajo samo znesek prehrane.

Predlog bo obravnaval upravni odbor šolskega sklada.

7.b

Mame bi si želele tudi obiskati predavanje g. Marka Juhanta.

Pohvalili so, da ima vsak njihov otrok svojo omarico.

Žal je bilo predavanje tokrat usmerjeno le na očete. Veseli smo bili velike odziva očetov.

 

Hvala za pohvalo.

8.b

Glede zbiranja papirja so starši predlagali, da bi na Dinosu odprli račun šole in bi otroci/starši kar tja odlagali papir. Bilo bi namreč lažje za tiste otroke, ki so od šole bolj oddaljeni in zato ne morejo prinesti veliko papirja, pa bi ga radi.

 

Glede e-Asistenta so starši prosili, če se lahko ocene bolj sproti vpisujejo

Na Dinosu smo se dogovorili, da sprejemajo pripeljan papir na račun šole. Starši naj navedejo šolo in oddelek.

 

eAsistent starše obvešča z nekajdnevno zakasnitvijo. Kljub temu smo se o sprotnem vpisovanju ocen pomenili na pedagoški konferenci.

8.c

Pri pogovoru o eAsistentu so ga starši pohvalili, ena mama pa je pograjala občasno prepozno vpisovanje ocen.

eAsistent starše obvešča z nekajdnevno zakasnitvijo. Kljub temu smo se o sprotnem vpisovanju ocen pomenili na pedagoški konferenci.

9.a

S starši smo se pogovarjali o o valeti, majicah, morebitnem sponzorstvu oz. donatorskih sredstvih za majice, o možnosti zaključnega izleta oziroma druženja, saj si ga želijo tako učenci kot starši.

Veseli nas, da otroke, starše in razredničarko družijo prijetno skupno načrtovanje zaključka šolanja.

9.c

Starši so vprašali, če bi lahko odšli prej od pouka ŠPO, tako da ne bi zamudili k BIO. Pritožili so se, da po poškodbi Laure pri telovadbi ni bilo nobenega razkužila pri roki.

 

Želijo dobiti povratno informacijo, kadar prek elektronske pošte odjavljajo in prijavljajo malico ali kosilo.

Želijo, da bi imeli vsi na isti dan in isto uro roditeljske sestanke ter istočasno dobili vabila.

Zanimalo jih je, zakaj so prvomajske počitnice tako kratke.

V tem primeru je šlo za enkratno zamudo, ki je bila posledica nezgode.

 

 

Ob sprejemu odjave/prijave bodo starši dobili potrditev.

Čas roditeljskih sestankov zamikamo, ker se želijo starši, ki imajo več otrok, udeležiti vseh sestankov.

Pravilnik o šolskem koledarju določa, da so prvomajske počitnice med praznikoma 27. aprilom in 1. majem.

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE STARŠEV

na 2. roditeljskem sestanku

v šolskem letu 2015/2016

         

Odd

Pripombe, pobude, predlogi in vprašanja staršev

Odgovor:

2.a

Starši prosijo, da bi prihajale položnice za prehrano prej (ne samo nekaj dni pred rokom plačila).

Do izdaje položnic čakajo do zadnjega trenutka, ker želijo obračunate vse izvedene dejavnosti. Tri mesece je do zamud prihajalo tudi zaradi kadrovskih težav v računovodstvu.

Nikoli zaradi krajše zamude ne zaračunajo obresti.

3.b

Starši ugotavljajo, da je učni načrt preobširen.

Mamica učenke je opozorila, da se pri izvedbi Vegovega tekmovanja berejo navodila pred izvedbo tekmovanja.

Starši se ne strinjajo z izbiro jezika za NIP. Francoščina se jim ne zdi primerna izbira.

Učne načrte oblikujejo strokovnjaki na državni ravni.

Pri organizaciji letošnjega tekmovanja bomo zagotovili branje nalog v 1. - 3. razredu.

 

Izbiramo lahko  med angleščino, francoščino, hrvaščino, italijanščino, madžarščino in nemščino. Odločamo se glede na kadrovske možnosti.

3.c

Pohvala učiteljem/učiteljicam za uspešno delo in korekten odnos do otrok in staršev.

Zahvaljujemo se za izraženo pohvalo.

4.a

Tri mame so izrazile željo po organiziranem dnevu smučanja za učence.

V tem šolskem letu smo poskusili z akcijo Šolar na smuči (premalo interesa) in z organizacijo zimskega ŠD v sodelovanju s smučarskim klubom.

4.b

Prisotni starši so zopet izpostavili športni dan - smučanje - zakaj ga ne izvedemo tudi v nižjih razredih.

Želeli so, da se že sedaj začne razmišljati o izvedbi smučarske šole v naravi, v 6. razredu. Pripravljeni so varčevati že sedaj.

Enak odgovor kot zgoraj.

V primeru večjega interesa bomo razmislili tudi o smučarski šoli v naravi.

4.c

Starši želijo, da se na 3. roditeljskem sestanku podrobno predstavijo neobvezni izbirni predmeti. Še v tem šolskem letu naj bodo obveščeni o izboru predmetov, ki se bodo izvajali septembra.

Ponujeni predmeti bodo predstavljeni učencem in staršem.

Do zaključka šolskega leta bodo učenci obveščeni o izboru predmetov za naslednje šolsko leto.

5.a

Prisotni starši (13) se strinjajo, da  imajo učenci naslednje leto šolo v naravi. 12 prisotnih staršev se strinja, da šola drugo leto organizira smučarsko šolo v naravi, en starš  se ni opredelil.

V primeru večjega interesa bomo razmislili tudi o smučarski šoli v naravi.

5.b

Eno mamico je zanimalo kje so objavljeni rezultati šolskih tekmovanj, ker jih na šolski spletni strani nismo našli.

Prisotni stari so se strinjali z šolo v naravi v šestem razredu.

Rezultati šolskih tekmovanj so objavljeni v avli šole.

6.c

Pohvala za hitro reakcijo in ukrepanje na informacijo o "nevarnih igrah" v septembru.

Hvala za izrečeno pohvalo.

7.a

Starši želijo prestavitev različnih možnosti ŠVN za naslednje leto.

Starši si lahko ponudbo CŠOD (najcenejša možnost) ogledajo na spletni strani www.csod.si.

Postopek prijave na razpis bodo razredniki pojasnili na naslednjem roditeljskem sestanku.

7.b

Starši bi želeli odgovor, zakaj še vedno ni kolesarnice pred šolo.

Šola nima finančnih sredstev za izgradnjo kolesarnice. Težko bi bilo tudi zagotoviti varnost koles.

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE STARŠEV

na 3. roditeljskem sestanku

v šolskem letu 2015/2016

 

Odd

Pripombe, pobude, predlogi in vprašanja staršev

Odgovor:

1. c

Starši predlagajo, da bi se 10-urni plavalni tečaj izvedel tudi v 2. razredu.

Zaenkrat ne načrtujemo plavalnega tečaja v 2. razredu, saj imajo učenci v začetku 3. razreda šolo v naravi,v okviru katere izvedejo 20 - urni tečaj plavanja.

2. b

Prisotni starši se strinjajo o ogledu VDC-ja v Zagorju, v mesecu maju.

Obisk bo organiziran po dogovoru med VDC in razredničarkama 2. razreda.

3. b

Starši so se zanimali za termin (urnik) ponujenih neobveznih izbirnih predmetov, pričakovali so več informacij s strani šole.

Spraševali so tudi glede organizacije kosila za učence, ki bodo te vsebine obiskovali. Predlagali so, da bi po končanem pouku imeli učenci čas, namenjen za kosilo, (20 minut) preden bi se začele ure neobveznega izbirnega predmeta.

 

Starši vozačev so spraševali, če bodo učence drugo leto učiteljice OPB opozorile, kdaj je čas za odhod na avtobusno postajo

Urnik bo možno določiti šele po oblikovanju skupin neobveznih izbirnih predmetov. Število skupin določajo normativi (na MŠ le 6 skupin), interes med učenci pa je zelo velik. Večinoma so učenci zbirali po dva predmeta.

 

Razporeditev dela na šoli določa daljši odmor po 7. uri (13.30). Do takrat bodo NIP zaključeni. To nam organizacijsko ustreza, saj morajo biti vse dejavnosti zaključene do odhodov šolskih avtobusov.

 

Razredničarke, učiteljice v OPB in varnostnica poskrbijo, da se učenci pravočasno odpravijo na avtobus.

3. c

Pohvala pedagoginji za odlično predavanje. Takšna predavanja naj bi bila v začetku vsakega šolskega leta.

V naboru NIP naj bi bila poleg francoščine tudi nemščina.

Hvala za pohvalo.

 

Zaenkrat načrtujemo samo francoščino.

4. c

Starše zanima, če bo naslednje leto organiziran računalniški krožek, če ne bo dovolj prijav za neobvezni izbirni predmet računalništvo.

Tako kot letos bomo tudi v naslednjem šolskem letu ponudili učencem 4. in 5. razreda računalniški krožek, če ne bo dovolj prijav za neobvezni izbirni predmet računalništvo.

5. a

Starši so pohvalili ND - obisk kmetije.

Hvala za pohvalo.

6. a

Starše zanima, kako je s prispevki v šolski sklad, odkar so obvezne davčne blagajne?

 

Pri SLJ je bilo otrokom rečeno, da se bo rezultat dosežen pri NPZ upošteval pri oceni predmeta.

Organizator dogodka, kjer se zbirajo prostovoljni prispevki, bo denar po prireditvi nakazal na račun šolskega sklada.

 

Ta informacija ni pravilna ali pa je bila napačno razumljena. Govori se o morebitnih spremembah v naslednjih letih.

6. c

Pohvala za organizacijo in izvedbo šole v naravi za učence 6. razreda.

Hvala za pohvalo.

8. b

Mamico je zanimalo glede izvedbe predaje ključa, in sicer glede nalog, ki jih bodo dobili na tej prireditvi. Razredničarka je odgovorila, da naloge sicer predlagajo devetošolci, vendar o primernosti nalog in njihovi izvedbi odločijo njihove razredničarke.

Poleg tega je izpostavila težavo/trend čečkanja po osmošolcih z alkoholnimi flomastri, in sicer kako bi lahko to preprečili.

Naloge sicer predlagajo devetošolci, vendar o primernosti nalog in njihovi izvedbi odločijo razredniki. Na prireditvi smo prisotni tudi učitelji.

 

 

Na šoli preganjamo vsako obliko nasilja (polivanje z vodo…) in učence prepričujemo o neprimernosti takih dejanj. Dobrodošli bi bili podobni pogovori med učenci in njihovimi starši.

8. c

Starši so prosili, da jim priskrbim informacijo o tem, če je  možna izposoja posteljnine v ŠN.

Izposoja posteljnine je možna v vseh domovih CŠOD (odškodnina je 4,4 €).

9. c

Starši so vprašali, zakaj ne bi imeli zabavo po valeti kar na šoli v VP. Skrbi jih, kam bodo šli po valeti in kako se bodo obnašali.

Šola  ob slovesu devetošolcev organizira kulturno prireditev (valeto).