S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Odgovori na pripombe in vprašanja staršev 2016/2017

ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA STARŠEV

 september 2016

Oddelek

Pripombe, pobude, predlogi in vprašanja staršev

Odgovor

2. c

Starše  zanima, ali bi lahko na podružnični šoli organizirali šahovski krožek?

Po dogovoru z mentorjem bo za učence  podružnične šole organiziran krožek od februarja dalje (ponedeljek, predura).

4. c

Roditeljski sestanki naj bodo organizirani s časovnim zamikom (v kolikor bodo na isti dan - starši imajo na isti šoli 2 ali več otrok).

Pobuda je upoštevana vsako leto. Že 1. roditeljski sestanek je bil za 6 oddelkov organiziran v treh časovnih terminih.

5. a

Dve mami je zanimalo, če bi se lahko njuna otroka priključila neobveznemu izbirnemu predmetu Računalništvo. Razredničarka je pojasnila, da ni mogoče in jih povabila k računalniškemu krožku.

Odgovor je bil dan že na sestanku.

5. b

Starši so dali pobudo:

- za uvedbo plačevanja položnic v elektronski obliki (E-račun),

- da šola razmisli o tem, da bi učenci, ki imajo opravljen kolesarski izpit, v šolo lahko prihajali s kolesom/skirojem; starši se zavedajo, da so za rekvizite odgovorni sami.

 

Izstavljanje elektronskih položnic bo omogočeno. Starše bomo o tem obvestili.

Prostor za odlaganje koles pri šoli ni urejen, trenutno šola nima finančnih sredstev za ureditev takega prostora. V naslednjih letih bomo urejali okolico šole in poskusili rešiti ta problem.

6. a

Starši otrok, ki nimajo smučarske opreme za šolo v naravi so izkazali nezadovoljstvo, ker jim je bilo zagotovljeno v lanskem šolskem letu, da bo za opremo poskrbljeno.

Zanimalo jih je, če si je možno opremo izposoditi v Cerknem.

Vprašanje je bilo tudi ali bo možnost tudi deskanja, ker smučarske opreme nima?

Ena mama je vprašala, če bo enkratno plačilo ŠVN na položnici ali mora sama poskrbeti za to.

Mama ene deklice je izpostavila, da je dobila malo kosilo, kljub temu, da bi morala dobiti večjega. Razredničarka je opozorila, da mora v takem primeru takoj povedati kuharjem.

Iskali bomo možnosti za izposojo smučarske opreme (za plačilo). Informacijo bodo razredniki podali na govorilnih urah.

 

V primeru posameznikov, ki želijo bordati, bi bilo potrebno najeti dodatnega vaditelja.

Za plačilo stroškov v enkratnem znesku, bo šola izstavila položnico pred odhodom v šolo v naravi.

Odgovor je bil dan že na sestanku.

 

6. b

Starše otrok, ki nimajo smučarske opreme za šolo v naravi skrbi, kje in kako bodo potrebno opremo dobili. Oče enega učenca je predlagal, da se šola obrne na Smučarsko društvo Trbovlje, ki razpolaga z nekaj opreme.

Zanimalo jih je, če je najem opreme možen tudi v Cerknem.

Pojavilo se je tudi vprašanje kaj bodo počeli otroci, ki ne smejo oz. ne morejo smučati (zaradi zdravstvenih razlogov).

Postavljeno je bilo vprašanje kakšen je pomen NPZ in ali se rezultati kje upoštevajo.

Razredničarka je povedala, da pripravljajo spremembe pri organizaciji NPZ, letos pa ostane isto kot pretekla leta.

Enako kot v 6. a.

 

Po naših podatkih Smučarsko društvo nima opreme za izposojo.

 

 

Take primere bomo reševali individualno s starši teh otrok.

 

Odgovor je bil dan že na sestanku.

 

 

 

7. a

Dve mami sta povedali, da avtobus ob 13.45 proti Planinski vasi večkrat prehitro odpelje in ga učenci zamudijo.

Prevoznika smo takoj obvestili, da se šoferji ne držijo voznega reda. Se pa še vedno dogovarjamo za kasnejši odhod avtobusa.

8.a

Enega starša je zanimalo, kako smo razporedili učence v manjše učne skupine pri MAT, TJA, SLJ. Staršem sem razložila, da učenci niso razdeljeni v nivoje, ampak v manjše skupine zaradi lažjega poučevanja v 8. in 9. razredu.

 

 

Manjše učne skupine omogočajo, da številčne razrede razdelimo v manjše skupine, kjer lahko učitelj bolj individualno dela s posameznim učencem.

Učence, ki lahko delajo hitreje in lahko dosegajo zahtevnejše cilje predmeta, združimo v eno skupino, v ostale tri skupine pa razvrstimo ostale učence glede na možnosti v urniku (triurno menjavanje predmetov MAT, SLJ in TJA).

8.b

Eno mama je želela vedeti, kdaj učenci izvedo za zdravniški pregled. Dogovorili smo se , da bodo vsi starši o tem dogodku pravočasno obveščeni.

Odgovor je bil dan že na sestanku.

9.b

Starši so predlagali, da bi učenci 9. r. z denarjem, zbranim z zbiranjem papirja, ob koncu pouka kupili majice.

 

 

 

Upravni odbor šolskega sklada je določil, da se sredstva šolskega sklada praviloma porabijo za plačilo dejavnosti otrok, katerih starši sami ne zmorejo finančnih bremen.

Akcije, s katerimi lahko pomagamo učencem naše šole, učencem privzgajajo čut do sočloveka in solidarnost.

 

ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA STARŠEV

februar 2017

Oddelek

Pripombe, pobude, predlogi in vprašanja staršev

Odgovor

1.b

Mamica je predlagala, da se denar zbran v šolskem skladu ne bi porabil le za učence iz finančno šibkejših družin (šola v naravi) ampak tudi za ostale. Lahko bi se porabil za nakup didaktičnih pripomočkov, nakup majic v 9. razredu, ip.

Res se večji del sredstev šolskega sklada porabi za sofinanciranje dejavnosti učencem, katerih starši sami ne zmorejo plačila. Iz poročila UO šolskega sklada je razvidno, da gre nekaj sredstev tudi za druge namene.

 

1. c

Vprašanje: Zakaj ni šahovskega krožka tudi za prvošolce?

 

 

Enemu staršu na prireditvi “Otroci za otroke” ni bilo všeč, da na prvi predstavi niso vsi obiskovalci prišli v dvorano. Tudi na ponovitvi kljub karti niso mogli vsi sedeti (sedeli so nekateri otroci, ki niso imeli kart).

Mnenje drugega starša je, da je imela GŠ predolge točke.

Šahovski krožek na PŠ AH se je začel v drugem polletju in je namenjen ter se izvaja za vse učence 1. - 6. razreda. Torej tudi učenci 1. razreda lahko obiskujejo ta krožek.

 

 

 

 

2.a

Starši 2. a soglašajo z izvedbo šole v naravi v 3. razredu v šolskem letu 2017/18.

Eden od staršev je izrazil, da bi želel, da njena učenka večino nalog opravi v OPB2, da učiteljica domače naloge preveri in jim nameni dovolj časa za opravljanje le-teh.


 

Učiteljica OPB se je s starši že pogovorila.

 

2.b

Starši 2. b soglašajo z izvedbo šole v naravi v 3. razredu v šolskem letu 2017/18.

2. c

Namesto športnega dne bi se učenci udeležili ogleda vojašnic ob Dnevu odprtih vrat Slovenske vojske.

 

Eden od staršev bi se dogovoril za brezplačni avtobusni prevoz otrok.

Starši 2.c soglašajo z izvedbo šole v naravi

v 3. razredu v šol. letu 2017/18.

V letošnjem šol. letu so v 2.c že imeli obisk vojaka in  predstavitev vojaškega poklica, zato posebnega dne za ogled vojašnic ne načrtujemo.

Zelo bomo veseli pomoči pri izvedbi dejavnosti v prihodnje.

 

 

4.b

Starši so izrazili željo, da bi lahko na letošnjih prijavnicah za neobvezne izbirne predmete, svoje prijave rangirali.

 

 

 

Samo rangiranje ne reši težav pri razporejanju učencev v skupine NIP. Pri razporejanju iščemo kompromis med številom skupin, ki jih lahko imamo po normativu, željami otrok in kadrovskimi možnostmi. Če nam normativ omejuje dodatne skupine, ponudimo enakovredne interesne dejavnosti.

5.a

Prisotni starši so se strinjali s šolo v naravi v šestem razredu.

5.b

Glede na pripombo 1. roditeljskega sestanka o kolesarnici za učence,  posamezni starši ne vidijo problema, zakaj je ne bi bilo. (Naj bi se našel vsaj prostor, kamor bi lahko spravili  skiroje.)

 

 

Kot šola smo sodelovali pri pripravi Celostne prometne strategije Občine Trbovlje, kjer smo izpostavili tudi primerno urejene kolesarske poti, kolesarnice, opravljanje kolesarskih izpitov, nevarne šolske poti.  K težavi je potrebno pristopiti celostno, saj menimo, da bi postavitev kolesarnice (v kolikor bi bil pri šoli urejen primeren prostor in bi imeli finančna sredstva), lahko le še povečala nevarnost v prometu v okolici šole.

5. c

Poledenele, neočiščene površine okrog šole v času sneženja.

Starši 5.c soglašajo z izvedbo šole v naravi v 6. razredu v šol. letu 2017/18

Osebje šole se trudi, da zagotovimo varno pot do šole. Žal v tej zimi vremenske razmere (zelo nizke temperature) niso omogočale čiščenje do kopnega.

 

6. c

Pohvalna organizacija in izvedba šole v naravi (smučanje) v Cerknem za učence 6. razredov.

Zahvaljujemo se za pohvalo.

 

7.b

Mamica trdi, da vsi učitelji ne načrtujejo kontrolne naloge v začetku šolskega leta. Povedala je tudi, da so kontrolne naloge pri geografiji sestavljene nestrokovno, nepedagoško in da so učenci pisali v kontrolni celo snov, ki je niso še obravnavali.

 

 

Naloge so bile načrtovane v strokovnih aktivih, niso pa bile pri vseh predmetih vpisane v eAsistenta. Po opozorilu smo zadevo v istem tednu dopolnili. Priporočamo, da vprašana o pisnih nalogah in ocenah naslovite na učitelje posameznega predmeta.

Strokovno oceno pisne naloge lahko poda strokovni aktiv in ZRSŠ.

7.c

Vsi starši soglašajo, da gredo otroci naslednje leto v center šolskih in obšolskih dejavnosti. Ena mamica je napisala, da odhod otroka pogojuje z vegetarijansko prehrano.

8.a

Nekateri starši so še vedno mnenja, da so MUS oblikovane izključno po sistemu nivojev.

Vsi prisotni starši, razen starši enega učenca, ki se ne bo udeležil švn, so podpisali izjavo, da se je bodo njihovi otroci udeležili.

 

Po trenutnih podatkih bodo MUS v naslednjem šolskem letu imele pouk istočasno, kar bo olajšalo oblikovanje skupin. Predlog za oblikovanje skupin oblikujejo učitelji SLJ, TJA in MAT, ki učence najbolje poznajo. Naš namen je, da vsem učencev ponudimo in nudimo način dela in pridobivanja znanja, ki ustreza posameznikovim sposobnostim in interesu.

 

 

Odgovori na vprašanja, predloge in pripombe staršev

april 2017

 V vseh oddelkih se starši strinjajo s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2017/2018. V 8. b oddelku menijo, da je cena previsoka, a so kljub temu dali soglasje k predlogu.

Oddelek

Pripombe, pobude, predlogi in vprašanja staršev

Odgovor:

1. c

Starši so zadovoljni z delom učiteljic in vodstvom šole.

Hvala za pohvalo.

2. a

Zadovoljni so z našim delom v šoli in so veseli, da njihovi otroci radi prihajajo v šolo.

Hvala za pohvalo.

2. b

Starši so pohvalili delo v oddelku in napredek učencev.

Hvala za pohvalo.

 

2. c

Predlagali so, da bi se za otroke na šoli izvedlo predavanje o medvrstniškem nasilju.

Ta predavanja izvaja šolska svetovalna služba na razrednih urah (na povabilo razrednika) in bomo z njimi nadaljevali.

3. a

Pri izbiranju NIP so imeli pripombe na to, da v primeru prevelikega števila vpisanih učencev k enem predmetu, nekateri ,,izpadejo,, in morajo izbrati drug predmet (ali pa nobenega) in ne tistega, ki si želijo.

Na podlagi normativov za oblikovanje skupin NIP in želja otrok bomo poskusili ugoditi večini (s skupinami NIP ali enakovrednimi vsebinami pri VID).

 

3. c

Predlagajo, da šola enkrat letno pripravi predavanje z zunanjim predavateljem. Pohvalili predavanje I. Sakside.

Zanima, jih, kdo bo učence poučeval v 4. razredu. Odgovor so dobili takoj na RS, da obveznost učiteljev za naslednje šolsko leto še ni razdeljena.

Zadovoljni so z delom učiteljice.

Lahko ponudimo predavanja zunanjih strokovnjakov in upamo, da bodo obiskana.

 

 

 

 

Hvala za pohvalo.

5. b

Starši so predlagali, da bi manjkajoči učenci (zlasti pri gledališču) morda imeli status kulturnika.

 

Učenci, ki imajo status športnika ali učenca, ki se vzporedno izobražuje ima prilagojen način dela, da nadoknadi zamujeno. Vsi učitelji enake možnosti dovoljujemo tudi učencem, ki so odsotni zaradi šolskih dejavnosti, čeprav nimajo omenjenega statusa.

5. c

Pohvalili so KD Ogled Ljubljane.

Hvala za pohvalo.

7. a

Mama gibalno ovirane deklice je vprašala, kakšne so možnosti za  bivanje gibalno oviranih otrok v domu CŠOD Gorenje.

Gibalno oviranim učencem se dejavnosti v šoli v naravi prilagodijo.

 

 

7. b

Nekateri starši trdijo, da šola zavestno krši pravico otok do pouka, saj se krožki ne smejo izvajati v času pouka. Njihovi otroci, ki obiskujejo krožek Ime mi je igra, so preveč manjkali pri rednem pouku in so imeli potem manjše ali večje težave zaradi tega.

Krožki se ne izvajajo v času pouka. Za vrhunske dosežke na različnih področjih (državna tekmovanja) so potrebne dodatne priprave, vaje, generalke in nastopi, ki so potekali pred poukom, po pouku, tudi med vikendom, v izjemnih primerih tudi v času pouka. Učenci imajo možnost izbire. Če učenci in starši presodijo, da so obremenitve prehude, lahko z obiskovanjem teh dejavnosti prenehajo.

7. c

Razvnela se je dolga in precej burna debata o urnikih, ocenjevanju, starši smatrajo, da so merila pri angleščini previsoka ...

Oče učenca želi, da se na šoli vnaprej pripravijo urniki za obvezne predmete, dopolnilni in dodatni pouk ter učno pomoč, nato pa bodo učenci izbirne predmete prilagodili zgoraj naštetim uram, saj zaradi IP ne morejo obiskovati ponujenih oblik pomoči.

Merila za ocenjevanje so stvar strokovnega aktiva.

 

Urnik za naslednje šolsko leto je nemogoče pripraviti do konca junija (število oddelkov je znano po ocenjevalnih konferencah). V sestavljenem urniku (avgusta) so določene ure obveznih predmetov in neobveznih izbirnih predmetov glede na prijave. Najkasneje v prvem tednu septembra določimo ure ISP, DOP, DOD. Pomoč se izvaja pred poukom in po pouku. Vsak učenec se lahko udeleži vsaj kakšne ure ISP.

8. a

Starši so se pogovarjali o:

- uporabo DZ pri pouku: pri nekaterih predmetih so po njihovem mnenju nepotrebni, pri drugih premalo rešeni, pri MAT pa pogrešajo DZ

- učbeniške komplete pri MAT in TJA: nekaterim so jim bolj všeč kompleti drugih OŠ v Trbovljah

- težavnosti 2. testa pri TJA: po njihovem mnenju je bil neustrezen (pretežek, predolg,...)

- učenju in domačih nalogah med  počitnicami in vikendi: več staršev deli mnenje gospoda Juhanta, ki ta čas predvideva izključno za počitek in ne za šolsko delo 

- ustnem ocenjevanju pri različnih predmetih: pri določenih predmetih so mnenja, da ustno ocenjevanje ni ustno, saj učenci rešujejo in odgovarjajo na že vnaprej pripravljene in sestavljene naloge/vprašanja 

- so mnenja, da v šoli premalo utrjujemo in preveč zahtevamo 

- izrazili željo za uvedbo zimskega športnega dne tudi za osmošolce

- ponovili predlog za uvedbo končnih izletov v vseh razredih

Izbor učbenikov in DZ opravijo učitelji po svoji strokovni presoji znotraj strokovnih aktivov.

 

Enako.

 

 

 Strokovno oceno pisne naloge lahko poda strokovni aktiv in ZRSŠ.

 

 Res so prosti dnevi namenjeni sprostitvi in skupnim aktivnostim v družini. Naloge so sestavni del učenja ali celo edini način učenja določenih predmetov. Opravijo se lahko takoj po pouku in tako ostaneta sobota in nedelja prosti.

 

Pravilnik govori o ocenah pridobljenih na drugačen način. Učenci dobijo vprašanja napisana na listu in čas, da se na odgovarjanje pripravijo. Odgovori so lahko ustni pred tablo ali pa delno zapisani že na list. S tem se učenci lahko izognejo stresu odgovarjanja "pred tablo". Odločitev je njihova.

 

Tudi za utrjevanje znanja je potrebna določena priprava učencev, ki pa je učenci včasih ne opravijo.

O tem predlogu se bomo odločili pred začetkom novega šolskega leta.

Enak odgovor kot pri 9. a.

9. a

Starši so predlagali, da se devetošolcem omogoči zaključni izlet.

Komentirali so tudi, da se je fotografiranja generacije udeležilo zelo malo učiteljev in da bi bilo prav, da bi bilo to fotografiranje za učitelje obvezno.

Šola je devetošolcem ponudila pomoč pri organizaciji izleta. Ker predmetnik osnovne šole ne predvideva zaključnih izletov, lahko organizirajo izlet v pouka prostih dneh.

Fotografiranja se udeležijo učitelji, ki jih učenci povabijo.

 

9. c

Starši so se želeli veliko pogovarjati o valeti in o samem programu, zanimalo jih je kdo vodi priprave, kdo odloča o primernosti točk, ki  jih učenci predlagajo, o filmčku, o zabavi (“afterparty”)...

Odgovore je podala razredničarka na sestanku.