S strpnim medsebojnim povezovanjem gradimo vedoželjnega in odgovornega mladostnika.

Knjižnični red šolske knjižnice

1. POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih.
Knjižničar podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela.
Učenci dosegajo višje nivoje pismenosti, učenja, reševanja problemov ter informacijske in komunikacijske spretnosti, kadar knjižničarji in učitelji delujejo skupaj.
Storitve šolske knjižnice morajo biti enakopravno zagotovljene vsem članom šolske skupnosti neglede na starost, raso, spol, religijo, narodnost, jezik, strokovni ali socialni status.
Dostop do storitev in zbirk naj bo utemeljen na Splošni deklaraciji o človekovih pravicah pri Združenih narodih in naj ne bo predmet ideološke, politične ali religiozne cenzure ali komercialnih pritiskov.

Prirejeno po Manifestu o šolskih knjižnicah.

2. ČLANSTVO

Ob vpisu na OŠ Trbovlje vsak učenec postane član šolske knjižnice. Vpisnine in članarine ni.
Vsak delavec OŠ Trbovlje je član šolske knjižnice. Vpisnine in članarine ni.
Uporabnikom knjižnice je vse knjižnično gradivo dostopno brezplačno.

3. IZKAZNICA

Vsak učenec dobi v 1. razredu izkaznico, ki jo sam opremi. Izkaznico varuje in uporablja vsa leta  šolanja. Izkaznica ni prenosljiva.
Izposoja je možna le z izkaznico.
Delavci šole si knjižnično gradivo izposojajo brez izkaznice.

4. ČAS ODPRTOSTI ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je za izposojo odprta vsak dan pred poukom od 7.15 do 8.15 in po pouku od 12.00 do 13.45 ure.
Vsi učenci (in delavci šole) imajo možnost uporabe knjižnice in njenega gradiva v dopoldanskem času med 7.15 in 13.45 uro za izdelavo plakatov, referatov, … po dogovoru s knjižničarko.

5. IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

5.1 SPLOŠNA NAVODILA

Gradivo si izposoja vsak uporabnik osebno, učenci s svojo izkaznico.
Izposojeno gradivo učenci vrnejo do konca pouka v tekočem šolskem letu, pred razdelitvijo  spričeval.
Delavci šole vrnejo izposojeno gradivo ob zaključku šolskega leta, gradivo lahko tudi obdržijo po dogovoru s knjižničarko. Ob odhodu na drugo delovno mesto oz. ob upokojitvi vrnejo vse izposojeno gradivo in s tem poravnajo svoje obveznosti do šolske knjižnice.
Nerednim uporabnikom se lahko izposoja začasno odreče.

5.2 IZPOSOJA NA DOM

Knjige si uporabniki izposojajo za 15 dni. Izposojo knjig je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 15 dni.
Knjig za domače branje in bralno značko (tudi angleško in nemško) ne podaljšujemo.
Revij učencem praviloma ne izposojamo. To je možno le v dogovoru s knjižničarko. Čas izposoje do 3 dni.
Referenčno gradivo (leksikone, slovarje, priročnike, enciklopedije, atlase, …) je možno uporabljati le v prostorih knjižnice.

6. ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

6.1 KAKO RAVNAMO Z IZPOSOJENIMI KNJIGAMI?

  1. NE ČEČKAJ PO NJIH.

To rajši počni na kakšnem posebnem listu papirja.
2. NE TRGAJ LISTOV.
Važne podatke si izpiši.
3. NE IZREZUJ FOTOGRAFIJ IN ILUSTRACIJ.
Če rabiš slikovno gradivo iz knjige, naredi fotokopijo, sliko skeniraj (v računalniški učilnici) ali pa jo nariši sam.
4. KNJIGE JEMLJI V ČISTE ROKE.
Tvoje prstne odtise bodo potrebovali na matičnem uradu, ko ti bodo izdali osebno izkaznico.
5. NE JEJ, MEDTEM KO BEREŠ.
Ni treba, da so vsi kasnejši bralci knjige seznanjeni s tvojo prehrano.
6. UPORABLJAJ KAZALO ALI ČISTO OBIČAJEN KOS PAPIRJA, če hočeš v knjigi označiti stran, na kateri si prenehal z branjem.
»Oslovska ušesa« - zapognjeni vogali strani – niso več v modi.

Ne pozabi: KNJIGE BI ZA TABO RAD PREBRAL TUDI DRUG BRALEC.

6.2 ODŠKODNINE ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto.
Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode le-to nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarjem ali plača tržno ceno nove knjige.

7. OBNAŠANJE V PROSTORIH ŠOLSKE KNJIŽNICE

-         Vstop v šolsko knjižnico s hrano in pijačo ni zaželen.
-         Po knjižnici oz. med policami hodim mirno in počasi.
-         Pogovarjam se tiho, da ne motim učencev, ki pišejo referate, domačo nalogo ali se učijo.
-         Knjige, ki si jih ogledujem, vrnem nepoškodovane na njihovo mesto ali knjižničarki.
-         Če želim knjigo z najvišje police, zanjo prosim knjižničarko. Lahko stopim na stol, a pazim, da ne padem. Stol očistim.
-         Če uporabljam igrače in družabne igre iz igralnega kotička, le-te po uporabi vrnem na njihovo mesto.
-         Pazim na pohištvo, po mizah, stolih in policah ne čečkam.
-         Smeti sodijo v smetnjak.
-         Uporaba mobilnega telefona ni dovoljena.
-         Berem knjige, revije, rešujem knjižne uganke.
-         Pomagam sošolcem (zlati mlajšim), če rabijo pomoč.
-         O vseh nepravilnostih in nesporazumih obvestim knjižničarko.
-         Uporabljam »čudežne besede«: DOBER DAN, NASVIDENJE, HVALA, PROSIM, …Trbovlje, januar 2005                                                        Knjižničarka:
                                                                                       Sonja Princ